เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

MainMind Mappingคำถามหลัก (Big Questions) การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ บนโลก ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างไร?

ภูมิหลังของปัญหา :
             กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย วิวัฒนาการสมัยใหม่และความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่สังคมของมนุษย์อย่างรวดเร็ว    ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทำให้มนุษย์เข้าใจเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งด้านความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต อาทิเช่น เครื่องทุนแรงที่ช่วยในการประกอบอาชีพ และการคมนาคมต่างๆ  อีกนัยหนึ่งอาจกล่าวถึงผลกระทบที่ตามมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ปัญหาเทคโนโลยีที่สะดวกรวดเร็ว แต่กลับทำให้มนุษย์ขาดทักษะหลาย ด้าน เช่น การอยู่ร่วมกัน การสื่อสาร การจัดการความรู้ และทักษะการดำเนินชีวิต
            ดังนั้นนักเรียนจึงควรเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของสิ่งต่างๆ เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่เราพบเห็นในโลกปัจจุบัน ซึ่งมีความแตกต่างจากเดิมในอดีต และแน่นอนว่าจะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goal) :           

1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของการกำเนิด และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งต่างๆ รอบตัว คาดการณ์และเห็นแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล
            2. เข้าใจและเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ความหลายหลายของสิ่งต่างๆ  และตัวเอง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายและมีคุณค่าตารางความสัมพันธ์ Core Subject
หน่วย : Happening before us ก่อนจะเป็นเรา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2/2559

สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์และการประกอบการ
สิ่งแวดล้อม
หน้าที่พลเมือง
-  วิวัฒนาการด้านการแพทย์ทำให้คนมีอายุยืนขึ้น
-   มนุษย์เรียนรู้จักการดูแลสุขภาพจากคนในสมัยก่อน
-  สิ่งมีชีวิตล้วนพัฒนาตนเองให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
-  การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่ออายุของสิ่งมีชีวิต
-  อาหารสำเร็จรูป วิตามิน ยา ถูกผลิตขึ้นมา เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น
-  วิตามิน ยา อาหารเสริมบางอย่างร่างกายไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
-  สารเคมีต่างๆ ส่งผลต่อสุขภาพ

 - มนุษย์ใช้ความรู้ทางด้านวิวัฒนาการเป็นอาชีพหนึ่ง
- เราเรียนรู้เศรษฐศาสตร์และการประกอบการจากในอดีต
วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้ เช่น การสื่อสาร การคมนาคม ฯลฯ
- การคาดการเหตุการณ์ต่างๆ ล่วงหน้ามีผลกับการประกอบอาชีพ รายได้ ของประชาชน

-     มนุษย์ใช้ทรัพยากรต่างๆ ของโลกในการดำรงชีวิต
-     สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนมีความเกื้อกูลกัน
-     สิ่งแวดล้อมจะมีการจัดการตัวเองใช้สามารถดำรงอยู่ได้
-     การสำรวจที่อยู่ใหม่ของมนุษย์ใช้ทรัพยากรโลก
-     มนุษย์เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนโลกเร็วขึ้น
-     เราใช้ทรัพยากรโลกโดยขาดการรู้เท่าทัน ทำให้ทรัพยากรหมดไปอย่างรวดเร็ว


-     ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง
-     เคารพ และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลายได้
-     การจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติวิธีในการอยู่ร่วมกัน
-     มารยาทไทย (การแสดงความเคารพ การสนทนา การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ)
-     ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม
-     ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
ปฏิทินจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : วิวัฒนาการ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
โจทย์ : ออกแบบการเรียนรู้
- เรื่องที่อยากเรียนรู้
- วางแผนการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
- นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
- นักเรียนจะออกแบบปฏิทินการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจ
เครื่องมือคิด
- Think pair share 
- Black board share 
- Mind Mapping 
- Show and Share
- Jigsaw 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกในอีก 500 ปีข้างหน้า กับ 15 หายนะที่ถูกคาดการณ์ไว้
- นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกในอีก 500 ปีข้างหน้า กับ 15 หายนะที่ถูกคาดการณ์ไว้

- นักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ
- นักเรียนเขียนแผนผังครอบครัวของตนเอง (เหมือนหรือแตกต่างกับใคร)
- นักเรียนคาดเดา คน พืช สัตว์ มีวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง?
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ Quarter 4
- เขียน Mind mapping ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
- ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้และออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- คิด วิเคราะห์เกี่ยวกับวิวัฒนาการของคน พืช และสัตว์
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน :
- คาดเดาวิวัฒนาการคน พืช สัตว์
- แผนผังครอบครัวของตนเอง
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Mind Mapping (ก่อนเรียน)
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้ 
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถออกแบบวางแผนกระบวนการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
2
 โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก เอกภพ
คำถาม
เอกภพก่อกำเนิดได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- BAR 
- DAR - AAR 
- Show and share 
- Jigsaw
- ชักเย่อความคิด
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- รูปภาพเอกภพ
- Clip VDO การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์

- นักเรียนดูรูปภาพต่อไปนี้

- นักเรียนแต่ละคนเขียนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับโลกและเอกภพ
- ครูให้นักเรียนดู Clip VDO การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์
- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดู Clip VDO การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์
นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- ชักเย่อความคิด ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตต่างๆ จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร?
นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศนอกโลก)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
 ภาระงาน :
- ร่วมกันดูรูปภาพโลกและเอกภพ
- คิด วิเคราะห์ สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับโลกและอนาคต
- ร่วมกันดู Clip VDO การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก)
- ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับโลกและดวงอาทิตย์
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบของตนเอง อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, บทความ, Mind Mapping,Clip VDO,Infographic เป็นต้น 
 ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันคุณลักษณะ:

รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
3
โจทย์ : วิวัฒนาการของโลกก่อกำเนิดโลก

คำถาม
ใครเป็นผู้สร้างโลก?
เครื่องมือคิด
- BAR 
- DAR 
- AAR 
- Show and share
- Round Rubin
- Jigsaw  
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปวีดิโอการล่มสลายของวิวัฒนาการ
- บรรยากาศในชั้นเรียน
ครูและนักเรียนดูคลิป การล่มสลายของวิวัฒนาการ

- นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาชุดข้อมูลคำถามต่อไปนี้
       “โลกกำเนิดขึ้นได้อย่างไร”,
       “พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกจริงหรือ ถ้ามีพระองค์ทำอะไรบ้าง และตอนนี้อยู่ที่ไหน,
       “สิ่งมีชีวิตเกิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันจริงหรือ, ใครเป็นผู้สร้างมนุษย์” 
นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบของตนเอง อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, บทความ, Mind Mapping, Clip VDO, Infographic เป็นต้น
ภาระงาน :
- ร่วมกันดูคลิป การล่มสลายของวิวัฒนาการ, การกำเนิดโลกและการกำเนิดดวงอาทิตย์
- จับคู่ เพื่อศึกษาชุดข้อมูลคำถาม
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก)
- ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ในรูปแบบของตนเอง อาทิเช่น การ์ตูนช่อง, บทความ, Mind Mapping,Clip VDO,Infographic เป็นต้น
ความรู้ ;
 เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดโลกและวิวัฒนาการของโลกพร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน

คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย

4
 โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- โครงสร้างของโลก
- ชั้นบรรยากาศของโลก

คำถาม
- ทำไมมนุษย์อาศัยอยู่บนเปลือกโลกได้? 
- โลกมีลักษณะเป็นทรงกลมจริงหรือ?   
- มนุษย์เดินทางออกไปนอกโลกได้อย่างไร?
- ทำไมเครื่องบินจึงไม่บินชนกัน?
เครื่องมือคิด
- BAR 
- DAR - AAR 
- Show and share 
- Jigsaw
- ชักเย่อความคิด
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
- ภาพยนตร์เรื่องThe martian
- นักเรียนคิดว่า โลกของเรามีลักษณะเหมือนอะไรบ้าง?
- ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์เรื่อง The martian

- นักเรียนแบ่งกลุ่มวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการชมภาพยนตร์
นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
- นักเรียนทำชั้นบรรยากาศของโลกในรูปแบบของตนเอง
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- ถ้านักเรียนต้องไปอยู่ดาวอังคารจะสร้างชั้นบรรยากาศอย่างไร?
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วมกันดูภาพยนตร์เรื่องThe martian
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

 ชิ้นงาน :
- ออกแบบโมเดลโลกและชั้นบรรยากาศของโลกในรูปแบบของตนเอง
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและชั้นบรรยากาศของโลก พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน

คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
5
 โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- แนวโน้มของโลกในอนาคต
คำถาม
แนวโน้มการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติในอนาคตอีกสิบปีจะเป็นอย่างไร
เครื่องมือคิด
- DAR - AAR 
- Show and share 
- Jigsaw
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
- รูปภาพผลกระทบจากปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ ต่อไปนี้ อาทิเช่น พายุสุริยะ, สึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด, สภาวะโลกร้อน ฯลฯ

- ครูให้นักเรียนเลือกรูปภาพผลกระทบจากปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ ต่อไปนี้ อาทิ เช่น พายุสุริยะ, สึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด, สภาวะโลกร้อน ฯลฯ

- นักเรียนวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ในอดีต
- นักเรียนเขียนเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าในโลกของเราทั้งภายในและภายนอกเปลือกโลกนั้น มีสิ่งใดบ้างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
- นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
นักเรียนแบ่งกลุ่มอ่านบทความ คำทำนายของหญิงตาบอด, นอสตราดามุส, พระพุทธเจ้า
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- เลือกรูปภาพผลกระทบจากปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ ต่อไปนี้ อาทิเช่น พายุสุริยะ, สึนามิ, ภูเขาไฟระเบิด, สภาวะโลกร้อนฯลฯ
- เขียนเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
- การร่วมกันศึกษาและออกแบบสื่อ
- ประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ)
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- Flow Chart นำเสนอปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก
ชิ้นงาน :
- การเขียนเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
- Flow Chart นำเสนอปัจจัจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติพร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกันคุณลักษณะ:

รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
6
โจทย์ : วิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต
คำถาม
- นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่กำเนิดขึ้นบนโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร?
- สิ่งมีชีวิตที่หลายหลายในโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปได้อย่างไร? มนุษย์จะสูญพันธุ์ไปเหมือนในไดโนเสาร์ไหม?
เครื่องมือคิด
- BAR
- DAR 
- AAR 
- Show and share 
- Jigsaw

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในห้องเรียน
ห้องเรียน
- นักเรียนคิดว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปได้อย่างไร?
- ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่กำเนิดขึ้นบนโลกมีลักษณะเป็นอย่างไร”
- นักเรียนวาดภาพลงในกระดาษ A4 และนำเสนอ
นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
- วาดภาพลักษณะสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่กำเนิดขึ้นบนโลก
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต)
- ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- สมุดบันทึก
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะICT
คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
7
โจทย์ : วิวัฒนาการของสู่สิ่งมีชีวิต
กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
(การคัดเลือกโดยวิถีชีวิต และพันธุกรรม)
คำถาม
- สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ได้อย่างไร?
- อะไรเป็นแนวโน้มให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้?
เครื่องมือคิด
- BAR
- DAR 
- AAR 
- Show and share 
- Jigsaw
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- Clip VDO What is natural selection?”
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูให้นักเรียนดู Clip VDO “What is natural selection?” 

นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- จับคู่เล่นเกม“Yes! No! Question?
- ครูให้นักเรียนดู Clip VDOEvolution of plants
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์(เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต)
-ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน :
- สมุดบันทึก
- คำถามและประเด็นการออกแบบการเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน

คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
8
โจทย์ : วางแผนวิถีการดำเนินชีวิตที่สมดุลกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก

คำถาม
นักเรียนวางแผนวิถีการดำเนินชีวิตที่สมดุลกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก?
เครื่องมือคิด
- Round Robin
- Brainstorm
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบัน (เทคโนโลยี เชื้อโรค ฯลฯ)
นักเรียนประมวลความเข้าใจและตั้งคำถาม
นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนวิถีการดำเนินชีวิตที่สมดุลกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก)
นักเรียนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอ
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- นักเรียนแต่ละคนออกแบบโจทย์ (เป้าหมายความเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนวิถีการดำเนินชีวิตที่สมดุลกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก)
- ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และร่วมกันนำเสนอในทุกมิติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- คลิปวีดีโอการดำเนินชีวิตที่สมดุลกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ ;
เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสามารถวางแผนวิถีการดำเนินชีวิตที่สมดุลกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ:
รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
9
โจทย์ :  Review กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้
คำถาม
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร?
- จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด?
เครื่องมือคิด :
- AAR 
- Show and share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนร่วม AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้
ร่วมกัน ตลอด 1 Quarter ที่ผ่านมา
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจาก AARและนำเสนอความเข้าใจ จาก 2 ประเด็น
       **  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร
     **จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ หน่วยที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วม AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันตลอด Quarter ที่ผ่านมา
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจาก AAR และนำเสนอความเข้าใจ จาก 2 ประเด็น
       **  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร
     **จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
- อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- ชิ้นงานนำเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นในวง AAR
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถนำเสนอความคิดเห็นมุมมองด้านข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อนำไปพัฒนาต่อได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย
10
โจทย์ : สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
คำถาม

- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
- นักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือคิด
-
 Blackboard Share 
- Round Rubin
- Maid Mapping
- Show share 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครูนักเรียน
สื่อ / อุปกรณ์
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอด Quarter นี้
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-  ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ /ประเมินตนเอง
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ตลอดQuarter นี้
- จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบMind Mapping

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- นิทรรศการ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
 เข้าใจและสามารถสรุปแก่นแท้ของการกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ

ทักษะชีวิต
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะการจัดการข้อมูล
ทักษะการอยู่ร่วมกัน

คุณลักษณะ
:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


สัปดาห์

วิวัฒนาการ
ศิลปะ
1
โจทย์ : ออกแบบการเรียนรู้

- เราแน่ใจได้อย่างไรว่าหลักฐานที่พบบ่งบอก วิวัฒนาการสิ่งต่างๆ
- วิวัฒนาการ-เรื่องจริงหรือนิยาย?
- เราบอกว่า ตัวเรา มีวิวัฒนาการมาจากลิง แต่ทำไมลิงในปัจจุบันยังเป็นลิงอยู่?
- เป็นไปได้ไหมที่ความคล้ายกันของสิ่งมีชีวิตมีได้สืบสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน แต่เพราะมีบุคคลเดียวกันเป็นผู้ออกแบบ?

2
โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก (เอกภพ)
- เราเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่า?
- ดวงดาวบนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อชีวิตเราจริงหรือ
- เอกภพมีจุดสิ้นสุดหรือไม่
- เอกภพจะสูญสลายไปหรือไม่
- เราโคจรรอบดวงอาทิตย์จริงหรือ และทำไมต้องโคจรเป็นวงรี?

3
โจทย์ : วิวัฒนาการของโลกก่อกำเนิดโลก

- พระเจ้าสร้างโลกมาจริงหรือไม่? ใครสร้าง?
- เราเชื่อทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายได้จริงหรือ?
- โลกเกิดก่อนหรือหลังดวงอาทิตย์?
- โลกของเรากลมจริงหรือ?
- เราเชื่อหรือไม่ว่าโลกเกิด เมื่อราว ๆ 4,560 ล้านปีที่แล้ว

4
โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- โครงสร้างของโลก
- ชั้นบรรยากาศของโลก

- โลกมีแก่นจริงหรือ?
- ด้านล่างเปลือกโลกร้อนมากทำไมไม่ไหม้เปลือกโลก?
- บรรยากาศโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร?
- ถ้าเราอยู่ได้ทุกบรรยากาศจะเป็นเช่นไร?

5
 โจทย์ : วิวัฒนาการของโลก
- ปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- แนวโน้มของโลกในอนาคต
- พระเจ้าจะช่วยคนดีให้ปลอดภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติจริงหรือไม่
- เทคโนโลยีจะทำให้อยู่รอดในอนาคตใช่หรือไม่
- ถ้านำท่วมโลกคนจะวิวัฒนาการหายใจทางเหงือกได้เหมือนปลาหรือไม่?
- เราจะชนะปรากฏการณ์ธรรมชาติได้?

6
โจทย์ : วิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต
ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต

- สิงมีชีวิตกำเนิดจากพระเจ้าสร้างมา?
- บรรพบุรุษของทุกสิ่งเหมือนกัน?
- เราเชื่อจริงหรือที่บอกว่าอวัยวะที่ไม่ได้ใช้จะค่อยหายไป?
- อดัมกับอีวาเป็นมนุษย์สองคนแรกจริงหรือ?
- สิ่งมีชีวิตแรกของโลกเกิดขึ้นที่ไหน แน่ใจได้อย่างไร ในเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดมานานแล้ว?

7
โจทย์ : วิวัฒนาการของสู่สิ่งมีชีวิต
กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
(การคัดเลือกโดยวิถีชีวิต และพันธุกรรม)
- เราเชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้คัดเลือกจริงหรือ?
- พระเจ้ามีส่วนในการคัดเลือกหรือไม่?
- ความหลากหลายทางธรรมชาติจะทำให้เกิดการสูญพันธ์ของสิ่งมีชีวิตบางอย่างหรือไม่?

8
โจทย์ : วางแผนวิถีการดำเนินชีวิตที่สมดุลกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก
- เชื่อหรือไม่ คนที่ศรัทธาในพระเจ้า เมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะช่วยให้ปลอดภัยได้?
- จริงหรือมนุษย์มีบุญกรรมเป็นของตนเอง หลีกเลี่ยงไม่ได้?
- การทำบุญ หรือ คำสอนของพระเจ้าจะส่งผลให้เราพบกับความสุขที่แท้จริง

9-10
ทบทวนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ทบทวนและตอบคำถามตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย :  “Happening before us/สุนทรียศิลป์”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม
Active learning
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
22101
22101
22102
22101
22101
22101
22101
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- ออกแบบนำเสนอการกำเนิดจักรวาลและโลก
- ออกแบบนำเสนอและทดลองทำศิลปะในยุคสมัยก่อน
- นำเสนอคลิปวีดีโอ พยากรณ์อากาศและดนตรี
- ออกแบบนำเสนอวิวัฒนาการในรูปแบบของศิลปะ
- นำเสนอนิทรรศการการเรียนรู้ตอลอด 1 Quarter ที่ผ่านมา

มาตรฐาน ว 2.2
- วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร     ธรรมชาติ ในท้องถิ่น และเสนอแนวทาง ในการ แก้ไขปัญหา
- อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ     
- อภิปรายการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน          
- วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 
(ว 2.2 3/1-6)
มาตรฐาน ว 3.2    
 สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
(ว 3.2 2/3)         
มาตรฐาน ว 5.1
อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิต  อื่น ๆ
(ว 5.1 2/2)     
มาตรฐาน ว7.1
- สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
- สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ 
- ระบุตำแหน่งของกลุ่มดาว และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
(7.1 2/1-3)
มาตรฐาน ว 7.2
สืบค้นและอภิปรายความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวอากาศ ทรัพยากร ธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร ( 7.2 3/1)  
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่าง ครอบคลุ่มและเชื่อถือได้
- สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้และวางแผนการสำรวจตรวจสอบหลาย ๆ วิธี
- เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
- รวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
- วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของประจักษ์พยานกับข้อสรุปทั้งที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับสมมติฐานและความผิดปกติของข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบ
- สร้างแบบจำลอง หรือรูปแบบ  ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสำรวจตรวจสอบ
- สร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการและผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
- บันทึกและอธิบายผลการสังเกตการสำรวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ค้นพบ  เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยานใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจากเดิม
- จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ
(ว 8.1 2/1-9)  
มาตรฐาน 1.2
วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือในฐานะที่ช่วยสร้างสรรค์
อารยธรรมและความสงบสุขแก่โลก (1.1 3/1)
มาตรฐาน ส  1.2 
- ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
- มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามทีกำหนด
- วิเคราะห์คุณค่าของ   ศาสนพิธี  และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
- อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ
ทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
- อธิบายความแตกต่างของศาสนพิธีพิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆเพื่อนำไปสู่การยอมรับ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน
(1.2 2/1-5)


มาตรฐาน ส 4.1    
- ประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
- เห็นความสำคัญ
ของการตีความ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่น่าเชื่อถือ
(ส 4.12/1-3) 
มาตรฐาน ส 4.3     
- วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา และธนบุรี ในด้านต่างๆ 
-. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
-. ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีและอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา
(ส 4.3 2/1-3) 

มาตรฐาน 1.1 
- ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน
- ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(ง 1.1 2/1-3)    
มาตรฐาน ง 2.1
- อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
- สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
-ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3  มิติหรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่ การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ การรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ  
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
-. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต   สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยี
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร  หรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(ง 2.1 2/1-5)
มาตรฐาน ง 3.1 
ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน  (3.1 2/4)

  

มาตรฐาน พ 1.1  
- อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น
(พ 1.1 2/1-2) 
มาตรฐาน ศ ๑.  
- อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมา
- บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเรื่องราวต่างๆ
- สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน
- วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
- บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
เพื่อโน้มน้าวใจ และนำเสนอตัวอย่างประกอบ
(ศ 1.12/1-7) 
มาตรฐาน ศ 1.2
- ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรม ต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน
- บรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงของงานทัศนศิลป์ของไทยในแต่ละยุคสมัยโดยเน้นถึงแนวคิด และเนื้อหาของงาน
- เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงานทัศนศิลป์ที่มาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล
(ศ 1.22/1-3) 
มาตรฐาน ศ 2.1  
- เปรียบเทียบการใช้องค์ ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน
- อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ต สากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง
- ระบุปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี
- ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง
- บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง
- ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ
- ระบุงานอาชีพต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและ
บทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงฝึกปฏิบัติ
(ศ 1.22/1-7) 
มาตรฐาน ศ 2.2
- บรรยายบทบาท และอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ
- บรรยายอิทธิพลของวัฒนธรรม และเหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบของดนตรีในประเทศไทย
(ศ 2.22/1-3) 

มาตรฐาน ศ 3.1  

- อธิบายการบูรณาการ

ศิลปะแขนงอื่น ๆ กับการแสดง

- สร้างสรรค์การแสดง
โดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร
- วิเคราะห์การแสดงของตนเองและผู้อื่น โดยใช้นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม
- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง

- เชื่อมโยงการเรียนรู้

ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

(ศ 3.12/1-5) 
มาตรฐาน ศ 3.2 
- เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะ
ของการแสดงนาฏศิลป์จากวัฒนธรรมต่างๆ
- ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกัน  ในอดีต
- อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร
(ศ 3.22/1-3) 
จุดเน้น 3.1
มีส่วนร่มในการสร้าง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
(ส 3.1ม.2/6)
จุดเน้น 3.2
ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน
(ส 3.2 ม.2/7)
จุดเน้น 4.2
วิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคของตนเองและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี (ส 4.2ม.2/9)
จุดเน้น 5
เป็นผู้มีวินัยในตนเอง
(ส 5 ม.2/10)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น