เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 4

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ :
- นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก การเอาชนะสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการคงอยู่และเปลี่ยนแปลง อีกทั้งปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
- นักเรียนเข้าใจและสามารถจัดประเภทของงานศิลปะต่างๆ อีกทั้งสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทนั้นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
30 ม.ค. – 3 ก.พ.
60
โจทย์ :
วิวัฒนาการของโลก
  - ชั้นบรรยากาศของโลก
  - คลื่นแม่เหล็ก วิทยุ ฯลฯ
ประเภทของงานศิลปะ

คำถาม
- มนุษย์เดินทางออกไปนอกโลกได้อย่างไร?
- เราสามารถไปอยู่ดาวดวงอื่นได้หรือไม่อย่างไร?
- ทำไมเครื่องบินจึงไม่บินชนกันทั้งที่ไม่มีเส้นแบ่งการเดินทางบนอากาศ?
- มนุษย์สร้างศิลปะอะไรบ้าง จัดหมวดหมู่อย่างไร ทำไมต้องมีการแบ่งประเภทศิลปะ?
เครื่องมือคิด
- Card and Chart ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับภาพนักบินอวกาศ
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำถามจากคลิปวีดีโอ และการเชื่อมโยงการเรียนรู้
- Brainstorm  ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
Show and Learn นำเสนอชิ้นงาน และอธิบายความเกี่ยวข้องในสิ่งที่ตนเองได้ศึกษา (เช่น ชั้นบรรยากาศต่างๆ/ ประเภทงานศิลปะ เป็นต้น )
- BAR การตั้งคำถามและการออกแบบกิจกรรม
- DAR กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมทั้งหมด
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ภาพ “ชุดนักบินอวกาศ”
- บทความ “เผยเรื่องไม่น่าเชื่อ? 18 ความจริงเกี่ยวกับชุดอวกาศ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในชั้นเรียน

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง :  
- ครูและนักเรียนสังเกตภาพ “ชุดนักบินอวกาศ”

- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าทั้งสองชุดนี้คือชุดอะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง?”
เชื่อม : 
- นักเรียนเขียนประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับภาพนักบินอวกาศ (Card and Chart) พร้อมนำเสนอ
- นักเรียนอ่านบทความ “เผยเรื่องไม่น่าเชื่อ? 18 ความจริงเกี่ยวกับชุดอวกาศ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านบทความ
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด 
+ “มนุษย์เดินทางออกไปนอกโลกได้อย่างไร? และทำไมเครื่องบินจึงไม่บินชนกันทั้งที่ไม่มีเส้นแบ่งการเดินทางบนอากาศ?
+ “มนุษย์สร้างศิลปะอะไรบ้าง จัดหมวดหมู่อย่างไร ทำไมต้องมีการแบ่งประเภทศิลปะ?”
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการออกไปนอกโลก และการเดินทางบนเครื่องบิน
- นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง (เป้าหมายการเรียนรู้ สภาพอากาศ ชั้นบรรยากาศในโลกและนอกโลก รวมทั้งคลื่นต่างๆ ในบรรยากาศ/ ประเภทของงานศิลปะ)
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการชั้นบรรยากาศ พร้อมออกแบบชิ้นงานของตนเอง (เช่น การทดลอง โมเดล) เพื่อนำเสนอ 
นักเรียนนำเสนองานความก้าวหน้าของงาน
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
-    นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
-    นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-    นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
-    ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : 
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Brainstorm
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบจากคำถามและข้อเสนอแนะของเพื่อนๆ และครู เพื่อพัฒนา
วันพฤหัสบดี (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมต่อจากวันอังคาร พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ  (เป้าหมายการเรียนรู้ สภาพอากาศ ชั้นบรรยากาศในโลกและนอกโลก รวมทั้งคลื่นต่างๆ ในบรรยากาศ/ ประเภทของงานศิลปะ)
นักเรียนนำเสนองาน
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการความรู้ของตนเองอย่างไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียน)
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ของตนเองในรูปแบบอินโฟกราฟิกในสมุดเล่มเล็ก
วันศุกร์  (ชั่วโมง)
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าและออกแบบการการนำเสนอชั้นบรรยากาศของโลกและคลื่นแม่เหล็ก วิทยุ ฯลฯ
-     ออกแบบจำลอง การทดลองอากาศในโลก
-    วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศของโลกและคลื่นแม่เหล็ก วิทยุ ฯลฯ รวมทั้งการเดินทางบนอากาศ

ชิ้นงาน
- Card and Chart ความเข้าใจเกี่ยวกับชุดนักบินอวกาศ
- ชิ้นงานสรุป/ชาร์ตนำเสนองาน (โลก/ประเภทศิลปะ)
- อินโฟกราฟิก สรุปความเข้าใจจากเรืองชั้นบรรยากาศ และคลื่นต่างๆ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
- เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก การเอาชนะสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการคงอยู่และเปลี่ยนแปลง อีกทั้งปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
- เข้าใจและสามารถจัดประเภทของงานศิลปะต่างๆ อีกทั้งสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทนั้นได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศ/ประเภทงานศิลปะ ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตได้
- วางแผนออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการตั้งคำถามและการนำเสนอชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับการโลกและประเภทงานศิลปะได้


ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองตัวอย่างกิจกรรม


 


 
 
ตัวอย่างชิ้นงาน
Happening Before Us
 สุนทรียศิลป์
  


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 4 ครูให้พี่ๆ อ่านบทความเกี่ยวกับชุดอวกาศสีขาวและสีส้ม จานั้นพี่ๆ จินตนาการชุดทั้งสอง จากการอ่านบทความซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะและคุณสมบัติของชุด ผ่าน อินโฟกราฟิก โดยพี่ๆ จับฉลากคู่กัน ในกลุ่มที่เรียนวิวัฒนาการและศิลปะ จากนั้นนำเสนองาน พี่ๆ บอกว่าไม่รู้เลยว่ามีชุดอวกาศ 2 แบบและการสวมใส่ก็ไม่เหมือนกันด้วย จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นคิดกับพี่ๆ ทั้งสองกลุ่ม โดยเชื่อมโยงไม่สู่ทั้งสองเรื่อง เช่น
  - ทำไมต้องสร้างชุด 2 แบบในการออกไปนอกโลกของเรา? เราอยู่บนโลกได้อย่างไร?
  - ศิลปะเกี่ยวข้องกับการออกแบบชุดอวกาศหรือไม่อย่างไร? อะไรบ้างที่เรียกว่าศิลปะบนโลกนี้? มีการแบ่งอย่างไรบ้าง? จากนั้นพี่ๆ ทั้งสองกลุ่มเริ่มตั้งคำถามและออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง ว่าจะเรียนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไร ผ่านการลงมือปฏิบัติ
  วันอังคารพี่ๆ นำเสนอสิ่งที่ตนเองจะปฏิบัติ และลงมือทำชิ้นงานของตนเองและในช่วงท้ายนำแสดงความคืบหน้า ปัญหาที่เจอและสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมในชิ้นงาน
  วันพฤหัสดี พี่ๆ แต่ละกลุ่มนำชิ้นงานของตนเองพร้อมสำหรับการนำเสนอ โดยบรรยากาศของการนำเสนอเป็นไปอย่างสนุกสนาน เพราะพี่ๆ มีการตั้งคำถามกับสิงที่เพื่อนนำเสนอ เช่น
  พี่โฟกัส “สถาปัตยกรรม ออกแบบอะไรบ้าง? บ้านเป็นสถาปัตยกรรมหรือไม่อย่างไร?”
  พี่นัท “เป็นการออกแบบบ้าน หลังคา อาคารต่างๆ ถ้าภายนอกก็จัดสวนได้ครับ” เพื่อนๆ ที่เคยได้ยินเรื่องนี้ช่วยกันเสริมเพื่อน
  พี่เพลง “โลกของเราแบ่งชั้นของบรรยากาศออกเป็นหลายชั้น เราอยู่ในชั้นที่เหมาะสม ฯลฯ”
  พี่เพชร “ทำไมชุดอวกาศที่นักบินใส่แล้วทำให้ร่างกายไม่เป็นอะไรเลย” พี่ๆ ช่วยกันนำเสนอและเสริมซึ่งกันและกัน
  การนำเสนอของพี่ๆ แบ่งเป็น ชั้นบรรยากาศ สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกโดยอาศัยปัจจัยใดบ้าง ชั้นของพื้นโลกที่ทำให้คนเราอาศัยอยู่ได้ ศิลปะแต่ละประเภท ตั้งแต่ จิตรกรรม ภาพถ่ายและหนัง วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีนาฏศิลป์ ฯลฯ
  วันศุกร์พี่ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้และตอบคำถามที่เพื่อนๆ สงสัยในการนำเสนอเมื่อวันพฤหัสดี และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ของตนเอง

  ตอบลบ