เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 2

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ :
- นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของเอกภพ ความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในจักรวาล สามารถคิด วิเคราะห์ทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการอธิบายหรือหักล้างความเชื่อเดิม และความน่าเชื่อถือในทฤษฎีนั้นๆ ได้
-  นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดศิลปะในแต่ละสมัย อีกทั้งสมารถวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับศิลปะ นำมาปรับใช้ในชิ้นงานของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
16 – 21
ม.ค.
60
 โจทย์ : วิวัฒนาการ
- กำเนิดเอกภพ
- ศิลปะในอดีต-ปัจจุบัน

คำถาม
- เอกภพมีที่สิ้นสุดหรือไม่และก่อกำเนิดได้อย่างไร?
- NASA จะพาเราออกไปอยู่ดาวดวงอื่นได้จริงหรือ?
- มนุษย์ต่างดาวมาสร้างงานศิลปะไว้จริงหรือ?
- ศิลปะในอดีตแตกต่างจากปัจจุบันอย่างไรบ้าง เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- Brainstorm คำถามเกี่ยวกับคลิปวีดีโอและสิ่งที่ตนเองสงสัยในเอกภพ/งานศิลปะ
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้
- Web  ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
Show and Learn นำเสนอชิ้นงาน และอธิบายความเกี่ยวข้องในสิ่งที่ตนเองได้ศึกษา (เช่น การกำเนิดระบบสุรยะ การโคจรและขนาดของดวงดาว/ศิลปะในยุคต่างๆ เป็นต้น)
- BAR การตั้งคำถามและการออกแบบกิจกรรม
- DAR กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมทั้งหมด

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปวีดีโอ "แหล่งอารยธรรมจากนอกโลก ufo
( agharta )
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในชั้นเรียน

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง :  
- ครูและนักเรียนดูคลิปวีดีโอ "แหล่งอารยธรรมจากนอกโลก ufo ( agharta )

(https://www.youtube.com/watch?v=4jkwqwOepOg&t=1606s)
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด 
+ “จากคลิปวีดีโอ นักเรียนเชื่อหรือไม่ว่ามีมนุษย์ต่างดาว เพราะเหตุใด?”  (Happening before us)
+ “มนุษย์ต่างดาวมาสร้างงานศิลปะไว้จริงหรือ แล้วงานศิลปะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง?” (สุนทรียศิลป์)
เชื่อม : นักเรียนแบ่งกลุ่ม เขียนแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม พร้อมนำเสนอ
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด 
+ “เอกภพมีที่สิ้นสุดหรือไม่และก่อกำเนิดได้อย่างไร?
+ “ศิลปะบอกวิถีชีวิตคนในยุคต่างๆ ได้จริงหรือ ? 
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับเอกภพและยุคต่างๆ ของงานศิลปะ รวมทั้งสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติม
- ครูใช้ชุดคำถามเพิ่มเติมดังนี้
Happening before us
1.    จริงหรือไม่ที่มนุษย์ต่างดาวมาสร้างสัญลักษณ์ไว้บนโลก?
2.    ดวงดาวบนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อชีวิตเราจริงหรือ
3.    มีคนไปเหยียบดวงจันทร์แล้วจริงหรือ?
4.    นาซ่า ทำโครงการไปนอกโลกเพื่ออะไร?
5.    โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จริงหรือ และทำไมต้องโคจรเป็นวงรี?
6.    โลกคู่ขนานมีจริงหรือไม่อย่างไร?
7.    จุดดำบนดวงอาทิตย์จะเพิ่มมากขึ้นและทำให้ดวงอาทิตย์ดับจริงหรือ?
8.    คนที่อยู่นอกโลกจะดูเด็กกว่าอยู่ในโลกจริงหรือไม่?

สุนทรียศิลป์
1.    จริงหรือไม่ที่มนุษย์ต่างดาวมาสร้างศิลปะไว้บนโลก?
2.    ศิลปะบอกวิถีชีวิตคนในยุคต่างๆ ได้จริงหรือ
3.    วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับศิลปะอย่างไร?
4.    ถ้าคนในยุคก่อนไม่เรียนศิลปะจะเรียกว่าอย่างไร เพราะอะไร?
5.    ทำไมเราสืบค้นศิลปะในสมัยก่อน?
6.    คนในยุคก่อนนำศิลปะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เรารู้ได้อย่างไร?
- นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง โดยผ่านชุดคำถามจากครูและคำถามของตนเอง
เป้าหมายการเรียนรู้
- การเกิดเอกภพ ดวงดาว การโคจรของดาว
- ศิลปะในแต่ละยุคสมัยเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตอย่างไรบ้าง
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเกิดเอกภพ ดวงดาว การโคจรของดาว/ศิลปะในแต่ละยุคสมัย เพื่อนำเสนอ 
นักเรียนนำเสนองานความก้าวหน้าของงาน
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นคิดดังนี้
-    นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
-    นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-    นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
-    ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : 
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Web
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบจากคำถามและข้อเสนอแนะของเพื่อนๆ และครู เพื่อพัฒนา
วันพฤหัสบดี (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมต่อจากวันอังคาร พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ  (เป้าหมายการเรียนรู้ การเกิดเอกภพ ดวงดาว การโคจรของดาว/ศิลปะในแต่ละยุคสมัย)
นักเรียนนำเสนองาน
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการความรู้ของตนเองอย่างไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียน)
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
วันศุกร์  (ชั่วโมง)
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าและออกแบบการการนำเสนอการเกิดเอกภพ/ศิลปะในแต่ละยุคสมัย ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ
-     ออกแบบจำลอง วงโคจรและขนาดของดวงดาว
-    วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเกิดเอกภพ/ศิลปะจากนอกโลกและในโลก ทั้งจากนักวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางศาสนา

ชิ้นงาน
- Web กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- ชาร์ตความรู้การเกิดเอกภพ ดวงดาว/ศิลปะในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
- เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของเอกภพ ความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ในจักรวาล สามารถคิด วิเคราะห์ทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการอธิบายหรือหักล้างความเชื่อเดิม และความน่าเชื่อถือในทฤษฎีนั้นๆ ได้
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเกิดศิลปะในแต่ละสมัย อีกทั้งสมารถวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับศิลปะ นำมาปรับใช้ในชิ้นงานของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับการก่อกำเนิดเอกภพและความเชื่อมโยงอื่นๆ ได้
- วางแผนออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการตั้งคำถามและการนำเสนอชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรและภูมิศาสตร์ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

ตัวอย่างกิจกรรม


พี่ๆ ดูคลิปวีดีโอ ตั้งคำถามจากการดูคลิป ออกแบบการเรียนรู้จากคำถามจากครูและคำถามของตนเอง


 Happening before us 
 สุนทรียศิลป์
 
 สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน Happening before us 
 สุนทรียศิลป์
 


สรุปการเรียนรู้รายสรุปการเรียนรู้ราย

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 2 นี้ ครูเปิดคลิปให้ "แหล่งอารยธรรมจากนอกโลก UFO" จากนั้นพี่ ตั้งคำถามจากคลิปที่ดู เช่น
  - เราพิสูจน์ได้อย่างไรว่าวัตถุต่างๆ มีอายุเท่าไรบ้าง
  - เราเชื่อนักวิทฯ จริงหรือ
  - มนุษย์ต่างดาว หายไปไหน
  จากนั้นครูให้โจทย์พี่ๆ ออกแบบการเรียนรู้ของตนเองจากคำถามและโจทย์ที่พี่ออกแบบปฏิทินไว้ โดยกลุ่มวิวัฒนาการออกแบบเกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาล และกลุ่มศิลปะเกี่ยวกับเรื่องศิลปะในแต่ละยุค
  วันอังคารพี่ๆ สืบค้นข้อมูลและออกแบบการนำเสนอ
  วันพฤหัสบดีพี่นำเสนองาน
  การกำเนิดจักรวาล-พี่ๆแบ่งหน้าที่กันในการสืบค้นข้อมูลและออกแบบการนำเสนอ เช่น พี่ติ นำเสนอข้อสันนิษฐานว่าการเหยียบดวงจันทร์เป็นเรื่องโกหก เพราสังเกตจากเงาของภาพถ่าย ลม
  พี่มิ้วล์ ขนาดของดวงดาว และตำแหน่ง พี่มายด์ พี่อังอัง การเคลื่อนที่และวงโคจรของดวงดางในระบบสุริยะ พี่โฟกัสการมองเห็นดวงอาทิตย์ดับบางจุด และพี่โจเซฟ แท้จริงแล้วดาวแต่ละดวงกลมหรือไม่ จากนั้นเพื่อน ช่วยกันเพิ่มเติมสิ่งที่ตนเองรู้มา เช่น พี่เพลง "จริงๆ แล้วนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกไม่กลมถ้ามีการสูบน้ำออก" เป็นต้น
  ศิลปะ-พี่ๆ แบ่งงานกันออกแบบโดยการนำเสนอในแต่ละยุคตั้งแต่ ก่อนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ยุคสำริด ฯลฯ พี่ๆ ทั้งสองกลุ่มตั้งคำถามและตอบคำถามแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  วันศุกร์พี่ๆ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้รายสัปดาห์ของตนเอง

  ตอบลบ