เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 7

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ :
- นักเรียนเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
- เข้าใจและอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดงานศิลปะ จากช่างฝีมือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอนุรักษ์ภูมิปัญญา

Week
Input
Process
Output
Outcome

7
20 – 24
ก.พ.
60
โจทย์ :
วิวัฒนาการของสู่สิ่งมีชีวิต
กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
(การคัดเลือกโดยวิถีชีวิต และพันธุกรรม)
ศิลปะ
- จิม ทอมป์สัน
- ช่างไม้

Key Questions :
- อวัยวะที่ไม่ได้ใช้งานจะค่อยๆ หายไปจริงหรือ?
- อะไรเป็นแนวโน้มให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้?
เครื่องมือคิด :
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ วิวัฒนาการ(คน พืช สัตว์)/งานศิลปะ จิม ทอมป์สันและช่างไม้
- Web  ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
Show and Learn นำเสนอชิ้นงาน และอธิบายความเกี่ยวข้องในสิ่งที่ตนเองได้ศึกษา (เช่น การก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิต หลักฐาน ข้อสันนิษฐาน เป็นต้น)
- BAR การตั้งคำถามและการออกแบบกิจกรรม
- DAR กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมทั้งหมด
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- บัตรคำ

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง :  
- ครูพานักเรียนเล่นเกม ทายปริศนา (เช่น สัตว์ชนิดใดเชื่อว่าเคยมีคอสั้นมาก่อน?, ไม้อะไรที่ราคาแพงที่สุด มีเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้?, อาชีพใดที่จิมทอมสันเคยทำอาชีพใดบ้าง? เป็นต้น)
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเกม?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองคิดพร้อมอธิบายเหตุผล
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะสร้างการเรียนรู้จากเกมได้อย่างไรบ้าง จากโจทย์ในสัปดาห์นี้?
- วิวัฒนาการของสู่สิ่งมีชีวิต (คน พืช สัตว์)
- ศิลปะ (จิม ทอมป์สันและช่างไม้)
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเกี่ยวกับโจทย์ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง
เป้าหมายการเรียนรู้
- กฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ วิวัฒนาการ(คน พืช สัตว์)
- งานศิลปะ จิม ทอมป์สันและช่างไม้
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการการสูญพันธุ์หรือคงอยู่ของสิ่งมีชีวิต พร้อมออกแบบชิ้นงานของตนเอง (เช่น การทดลอง โมเดล ชาร์ตหรืออื่นๆ) เพื่อนำเสนอ 
นักเรียนนำเสนองานความก้าวหน้าของงาน
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
-    นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
-    นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-    นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
-    ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : 
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Web
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบจากคำถามและข้อเสนอแนะของเพื่อนๆ และครู เพื่อพัฒนา
วันพฤหัสบดี (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมต่อจากวันอังคาร พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ
นักเรียนนำเสนองาน
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการความรู้ของตนเองอย่างไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียน)
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ของตนเองในสมุดเล่มเล็ก
วันศุกร์  (ชั่วโมง)
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าและออกแบบเกมเกี่ยวกับกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ วิวัฒนาการของสู่สิ่งมีชีวิต (คน พืช สัตว์)/ศิลปะ (จิม ทอมป์สันและช่างไม้)
- วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติวัฒนาการของสู่สิ่งมีชีวิต (คน พืช สัตว์)/ ศิลปะ (จิม ทอมป์สันและช่างไม้)

ชิ้นงาน
- Web กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- เกมจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ ;
- เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการของโลกสู่สิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจสิ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
- เข้าใจและอธิบายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดงานศิลปะ จากช่างฝีมือ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต/ งานช่างไม้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
- วางแผนออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการตั้งคำถามและการนำเสนอชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

ตัวอย่างกิจกรรม

 
ตัวอย่างชิ้นงาน

 Happening Before Us


 สุนทรียศิลป์
1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 7 ไม่ได้เรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นๆ เข้ามาแทรกในช่วงหลังจากสัปดาห์นี้ไป ครูจึงมีการวางแผนใหม่ โดยสัปดาห์นี้ได้ชงกิจกรรมด้วยการพาพี่ๆ เล่นเกม โดยแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มและการตั้งคำถาม เกี่ยวกับ สิ่งมีชีวิต งานช่าง และ พิพิธภัณฑ์ของจิม ทอมสัน พี่ๆ แต่ละกลุ่มตอบได้ 2 ครั้ง เช่น
  - ไม้ใดมีราคาแพงที่สุดในโลก ?
  - จิมทอมสัน มีอาชีพอะไรบ้าง?
  - สิ่งมีชีวิตใดเล็กที่สุด?
  จากนั้น ครูให้โจทย์กับพี่ๆ ว่า ในสัปดาห์นี้เราจะออกแบบการเรียนรู้ในรูปแบบของเกม พี่ๆ แต่ละกลุ่มเริ่มคิดและออกแบบกิจกรรม โดยท้ายชั่วโมง ครูและพี่ๆ ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ซึ่ง
  พี่นัท “ตอนนี้กลุ่มผมกำลังหาข้อมูลเพื่อนำมาตั้งคำถามในเกมครับ
  พี่เพลง “ผมมีข้อมูลจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้เริ่มทำเกมแล้วครับ”
  วันอังคารพี่ๆ นำเสนอความคืบหน้าของเกม และลงมือเตรียมงานของตนเองและในช่วงท้ายนำแสดงความคืบหน้า ปัญหาที่เจอและสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมในชิ้นงาน กลุ่มวิวัฒนาการนำเสนอในรูปแบบเกม 2 เกม คือ จัดลำดับเกิดก่อนหลังและ ทายปริศนา วิวัฒนาการ ส่วนงานศิลปะ เกมนักสืบแกะรอยการหายตัวไปของจิม ทอมสัน และ ฟังอย่างมีสติ จากเรื่องช่างไม้มือหนึ่ง
  วันพฤหัสดี พี่ๆ แต่ละกลุ่มนำเสนองานในรูปแบบเกม โด่ยจัดที่สนามหญ้าหน้าบ้านมัธยม และอาคารเรียน พี่ๆ สนุกกับเกมที่เพื่อนๆ นำมาให้เล่น และเมื่อจบแต่ละเกมพี่ๆ สรุปและเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ซักถามเพื่อความเข้าใจมาขึ้น
  วันศุกร์พี่ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้และตอบคำถามที่เพื่อนๆ สงสัยในการนำเสนอเมื่อวันพฤหัสดี และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ของตนเอง

  ตอบลบ