เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 9

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถนำเสนอความคิดเห็นมุมมองด้านข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อนำไปพัฒนาต่อได้


Week
Input
Process
Output
Outcome
9
13 -17
มี.ค.
60
โจทย์ :  Review กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้

Key  Questions :
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร
จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
เครื่องมือคิด :
-  AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้
ร่วมกัน ตลอด 1 Quarter ที่ผ่านมา นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจาก AARและนำเสนอความเข้าใจ   จาก 2 ประเด็น
       **  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร
     ** จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
Show and share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้  :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้  :
 บรรยากาศในชั้นเรียน
วันจันทร์ (ชั่วโมง)
ชง : ครูและนักเรียนร่วม AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ ร่วมกัน ตลอด 1 Quarter ที่ผ่านมา
เชื่อม :  
นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจาก AARและนำเสนอความเข้าใจ จาก 2 ประเด็น
       **  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร
     **จากรูปแบบกระบวนการเรียน 2 หน่วยที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็น ที่ 1จาก AAR เมื่อวานนี้
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่ตนเองต้องการพัฒนาต่อ พร้อมนำเสนอ
วันอังคาร (ชั่วโมง)
เชื่อม : 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็น ที่ 2 จาก AAR เมื่อวานนี้
ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบที่ตนเองต้องการพัฒนาต่อ พร้อมนำเสนอ
วันพฤหัสบดี (ชั่วโมง)
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “จากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้นักเรียนจะนำมาตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้ได้อย่างไรเพื่อสื่อถึงความเข้าใจของตนเองได?”
ใช้ : นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนรู้
วันศุกร์ (ชั่วโมง)
เชื่อม: ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ร่วม AAR กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ ร่วมกัน ตลอด 1Quarter ที่ผ่านมา
นักเรียนแบ่งกลุ่ม สรุปประเด็นจาก AAR และนำเสนอความเข้าใจ จาก 2 ประเด็น
       **การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้ผลเป็นอย่างไร
     **จากรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและอยากจะพัฒนาสิ่งใด
อภิปรายร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน :
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงานนำเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นในวง AAR
ความรู้
เข้าใจและสามารถนำเสนอความคิดเห็นมุมมองด้านข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาเพื่อนำไปพัฒนาต่อได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในรูปแบบอื่นๆ ได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถวิเคราะห์และถ่ายทอดการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระดับการพัฒนาต่อในแต่ละด้านได้อย่างสร้างสรรค์
- นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
- นำเสนอผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากทดลองเชิงประสบการณ์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับตนเองได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
คุณลักษณะ:
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น
- กระตือรือร้นในการทำงาน
  และการทำกิจกรรมจนสำเร็จ
- ทำงานให้สำเร็จอย่างมีเป้าหมาย


ตัวอย่างกิจกรรม


ตัวอย่างชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์นี้ พี่ๆ ได้เริ่มถอดบทเรียนของการเรียน PBL ทั้ง 2 หน่วย โดยพี่ๆ จะได้คำถามของการเรียนรู้ คือ
  1. แก่นของเรื่องที่เรียนรู้คืออะไรบ้าง?
  2. เราเรียนรู้ทั้งหมดนี้เพื่ออะไรบ้าง?
  3. ขณะที่เรียนรู้ เกิดความรู้สึก และความคิดใดบ้าง
  4. ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
  - ความเข้าใจใหม่
  - ความคิดใหม่
  - แรงบันดาลใจ
  5. จะนำไปปรับใช้กับชีวิตได้อย่างไรบ้าง?
  6. จะดีกว่านี้ถ้า..............
  จากนั้นพี่ๆ ตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้และประเมินตนเอง ทุกคนทำชิ้นงานเสร็จในวันจันทร์และวันอังคาร และวันพุธเตรียมกิจกรรมสำหรับปัจฉิมนิเทศพี่ ม.3 ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
  วันพฤหัสบดี เป็นกิจกรรมพี่น้องก่อนปัจฉิมนิเทศซึ่งเป็นกิจกรรมตลอดวัน ช่วงเช้าพี่ๆ เล่นเกมและสานสัมพันธ์พี่ ช่วงบ่ายมอบของที่ระลึก และในวันศุกร์เป็นวันปัจฉิมนิเทศค่ะ
  ทุกคนดีมีความสุขในความสำเร็จของพี่ม.3 ค่ะ

  ตอบลบ