เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 8

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
27 ก.พ.– 
3 มี..
60
โจทย์ : สร้างสรรค์และปรับใช้
- วิวัฒนาการ
- ศิลปะ

Key  Questions :
นักเรียนวางแผนวิถีการดำเนินชีวิตที่สมดุลกับวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก?
เครื่องมือคิด :
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้
- Web ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
Show and Learn นำเสนอชิ้นงาน และอธิบายความเกี่ยวข้องในสิ่งที่ตนเองได้ศึกษา
- BAR การตั้งคำถามและการออกแบบกิจกรรม
- DAR กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมทั้งหมด
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในชั้นเรียน

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของเราในปัจจุบัน (เทคโนโลยี เชื้อโรค ฯลฯ)
- ครูให้นักเรียนจับฉลากเป็นคู่ เลือกจาก 2 หน่วยการเรียนรู้ (วิวัฒนาการและศิลปะ) โดยแบ่งหัวข้อดังนี้
วิวัฒนาการ
ศิลปะ
เอกภพ
หนัง/ ภาพถ่าย
โลก
สถาปัตยกรรม
คน
จิตรกรรม
พืช
วรรณกรรม
สัตว์
แกะสลัก

การแสดง
เป็นต้น
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ของคู่ตนเอง
เป้าหมายการเรียนรู้ สร้างสรรค์ชิ้นงานจาก 2 หน่วยการเรียนรู้และสารถบอกเล่าความเชื่อมโยงของเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
- นักเรียนศึกษาออกแบบชิ้นงานของตนเอง (ภาพ/ คลิป/ โมเดล อื่นๆ) เพื่อนำเสนอ 
นักเรียนนำเสนองานความก้าวหน้าของงาน
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
-    นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
-    นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-    นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
-    ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : 
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Web
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบจากคำถามและข้อเสนอแนะของเพื่อนๆ และครู เพื่อพัฒนา
วันพฤหัสบดี (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมต่อจากวันอังคาร พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ  (เป้าหมายการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมเพื่อรับมือกับปัญหาในอนาคตได้)
นักเรียนนำเสนองาน
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการความรู้ของตนเองอย่างไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียน)
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ของตนเองในสมุด
วันศุกร์  (ชั่วโมง)
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าและออกแบบการการนำเสนอจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
-  วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ ประยุกต์การเรียนรู้

ชิ้นงาน
- Web กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- ชิ้นงานจากการจับคู่ (ภาพ/ คลิป/ โมเดล อื่นๆ)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ ;
นักเรียนเข้าใจและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้
- วางแผนออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการตั้งคำถามและการนำเสนอชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ส่งผลต่ออนาคต  
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองตัวอย่างกิจกรรม 


 
ตัวอย่างชิ้นงาน

 


 


 

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์นี้ค่อยข้างเป็นไปอย่างรวดเร็ว และพี่ๆ จะต้องเริ่มการสรุปงานในสัปดาห์ท้ายๆ แล้ว ครูจึงให้โจทย์พี่ๆ ไปเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด 2 หน่วยเข้าด้วยกัน (Happening Before usและสุนทรียศิลป์) โดยการจับฉลากเป็นคู่ พี่ๆ จะเป็นคนจับฉลากคู่และเรื่องเอง โดยแต่ละคู่จะมีทั้ง 2 หน่วย เช่น
  พี่เพลงและพี่ปุณ จับได้ จักรวาลและงานถ่ายภาพ
  พี่ออสตินและพี่ติ งานวรรณกรรม และโลก
  พี่บีทและพี่โจเซฟ งานจิตกรรมและวิวัฒนาการพืช
  จากนั้นพี่ๆ ช่วยกันคิดออกแบบชิ้นงานเพื่ออธิบายสิ่งที่ตนเองเข้าใจและเชื่อมโยงทั้ง 2 เรื่องเข้าด้วยกัน
  วันอังคารพี่ๆ นำเสนอสิ่งที่ตนเองจะปฏิบัติ เช่น กลุ่มพี่ปุณและพี่เพลง “เราจะถ่ายภาพดวงดาว และสื่อให้เห็นถึงงานถ่ายภาพพร้อมบอกเรื่องราวของดวงดาวผ่านภาพถ่ายและต้องถ่ายกลางคืนครับ” คนอื่นๆ นำเสนองานตนเองและลงมือทำชิ้นงาน
  วันพฤหัสดี พี่ๆ แต่ละกลุ่มนำชิ้นงานของตนเองพร้อมสำหรับการนำเสนอ แต่พี่ๆ บางกลุ่มก็ยังทำงานไม่สมบูรณ์ แต่ทุกกลุ่มได้นำเสนองานของตนเองและต่อเติมในสิ่งที่ครูและเพื่อนๆ นำเสนอ
  วันศุกร์พี่ๆ ได้ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้และส่งชิ้นงานของตนเอง รวมทั้งสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ของตนเอง

  ตอบลบ