เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 5

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ :
- นักเรียนเข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลกับโลกในอนาคต สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจไม่ทราบล่วงหน้าได้
- นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับดนตรี และการแสดงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต อีกทั้งบอกเล่าเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างผลงานทางด้านนี้ รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวันได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
6 – 10
ก.พ.
60
 โจทย์ :
วิวัฒนาการของโลก
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- แนวโน้มของโลกในอนาคต
ศิลปะ
- ดนตรี
- การแสดง

คำถาม
- แนวโน้มการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติในอนาคตอีกสิบปีจะเป็นอย่างไร?
- คำทำนายอนาคตต่างๆ เป็นเรื่องบังเอิญ/มองเห็นล่วงหน้า/ถูกวิเคราะห์แล้ว?
- ดนตรี การแสดงเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิถีชีวิตคนเรา?
- หากโลกนี้ไม่มี การดนตรี การแสดงจะเป็นอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
- ชักเย่อความคิด เราเชื่อคำทำนายต่างๆ ของหมอดูหรือไม่ เพราะเหตุใด
- Placemats แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทำนายของหญิงตาบอด
- Round Rubin แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับคำทำนายจากคลิปวีดีโอ และการเชื่อมโยงการเรียนรู้
- Web  ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
Show and Learn นำเสนอชิ้นงาน และอธิบายความเกี่ยวข้องในสิ่งที่ตนเองได้ศึกษา (เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโลกร้อน น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น)
- BAR การตั้งคำถามและการออกแบบกิจกรรม
- DAR กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมทั้งหมด
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู/นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- คลิปวีดีโอ “คำทำนายของหญิงตาบอด”
- คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต
- บรรยากาศในชั้นเรียน

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง :  
- ชักเย่อความคิด “เราเชื่อคำทำนายต่างๆ ของหมอดูหรือไม่ เพราะเหตุใด”
- ครูและนักเรียนดูคลิปวีดีโอ "บาบา วานก้า" หมอดูตาบอดชื่อดังกับคำทำนายอนาคตที่น่ากลัว!! [Baba Vanga]

(https://www.youtube.com/watch?v=Kt3PeQRumI0)
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดอย่างไรคำทำนายในอนาคตเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด เพราะเหตุใด?”
เชื่อม : นักเรียนแบ่งกลุ่ม เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทำนายของหญิงตาบอด (Placemats) พร้อมนำเสนอ
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด 
+“ถ้าในอนาคตน้ำท่วมโลก เหตุการณ์ใดในอดีตถึงปัจจุบันที่จะส่งผลถึงอนาคตได้?
+ “ถ้าในโลกนี้ไม่มีงานศิลปะและการแสดงจะส่งผลอย่างไรกับปัจจุบัน?”
เชื่อม : 
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีส่งผลต่อโลก
- นักเรียนออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง
เป้าหมายการเรียนรู้
- ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่คาดว่าจะส่งผลต่ออนาคตของโลก
- งานศิลปะเกี่ยวกับดนตรีและการแสดง บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
- นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น พร้อมออกแบบชิ้นงานของตนเอง (เช่น การทดลอง โมเดล/การแสดง ดนตรี) เพื่อนำเสนอ 
นักเรียนนำเสนองานความก้าวหน้าของงาน
ชง :  ครูใช้ชุดคำถามกระตุ้นการคิดนี้
-    นักเรียนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร”?
-    นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-    นักเรียนจะพัฒนาและประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างไร?”
-    ในขั้นตอนจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร”?
เชื่อม : 
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เครื่องมือคิด Web
นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาคำตอบจากคำถามและข้อเสนอแนะของเพื่อนๆ และครู เพื่อพัฒนา
วันพฤหัสบดี (2 ชั่วโมง)
เชื่อม : 
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมต่อจากวันอังคาร พร้อมนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกมิติ  (เป้าหมายการเรียนรู้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลกับอนาคตโลก แนวทางป้องกัน หรือชะลอการเกิด/ศิลปะการแสดงและดนตรี)
นักเรียนนำเสนองาน
ชง :  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง และมีวิธีการจัดการความรู้ของตนเองอย่างไร
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน (AAR สิ่งที่ได้เรียนรู้ และวิธีการจัดระบบข้อมูลของนักเรียน)
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้ของตนเองในรูปแบบการ์ตูนช่อง
วันศุกร์  (ชั่วโมง)
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ค้นคว้าและออกแบบการการนำเสนอปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อโลกในอนาคต/ ศิลปะการแสดงและดนตรี
-     ออกแบบจำลอง การทดลองอากาศในโลก
-    วิเคราะห์ประมวลความเข้าใจเกี่ยวกับคำทำนายอนาคตของหมอดูชื่อดัง
-    ทำคลิปวีดีโอ นำเสนองานแต่ละกลุ่ม

ชิ้นงาน
- ชักเย่อความคิด เชื่อไม่เชื่อหมอดู
- Placemats แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำทำนายของหญิงตาบอด
- Web กระบวนการและอุปสรรคในการทำกิจกรรม
- คลิปนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ปรากฏการณ์ต่างๆ/ศิลปะการแสดงและดนตรี)
- การ์ตูนช่อง สรุปความเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ/งานศิลปะ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
- เข้าใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลกและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลกับโลกในอนาคต สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจไม่ทราบล่วงหน้าได้
- เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับดนตรี และการแสดงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต อีกทั้งบอกเล่าเกี่ยวกับบุคคลสำคัญที่มีส่วนสร้างผลงานทางด้านนี้ รวมทั้งนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ได้จริงกับชีวิตประจำวันได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่ออนาคต/ศิลปะการแสดงและดนตรีได้
- วางแผนออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการตั้งคำถามและการนำเสนอชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ได้


ทักษะการอยู่ร่วมกัน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะICT
เลือกใช้ และสืบค้นข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ตัวอย่างกิจกรรม

 
 
 


 

 

ตัวอย่างชิ้นงาน


 

1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 5 พี่ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับคำทำนายและโลกในอนาคต(Happening before us), ศิลปะการแสดงและดนตรี(สุนทรียศิลป์)
  ครูเริ่มต้นชักเย่อความคิด โดยตั้งคำถามสองเรื่องคือเชื่อคำทำนายหรือไม่และโรงเรียนที่อยากให้เป็น พี่ๆ ส่วนใหญ่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึงเรื่องคำทำนาย แต่บอกว่าเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไร และโรงเรียนที่อยากให้เป็นผ่านเครื่องมือคิด Card and Chart พี่ๆ อยากให้โรงเรียนมีเสียงหัวเราะ การเรียนผ่านการลงมือทำ และเรียนแบบสนุกสนาน จากนั้นเราดูคลิปคำทำนายของหญิงตาบอด และครูช่าง ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง และพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวีดีโอ
  พี่คอป "ผมเคยดูเรื่องยายตาบอด คำทำนายเป็นจริงหลายเรื่องครับ บางครั้งผมว่าบังเอิญ"
  พี่ติ "คำทำนายบางอย่าง เราก็ไม่รู้ได้ เพราะเราอาจตายไปแล้วครับ"
  พี่เพลง "ครูช่างเป็นนักแสดง และเปิดโรงเรียนผ่านการแสดง"
  จากนั้นพี่ๆ ออกแบบการเรียนรู้จากคำถามประจำสัปดาห์และคำถามที่ตนเองออกแบบไว้ พร้อมโจทย์ประจำสัปดาห์นี้ คือ นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอ
  พี่นัท "กลุ่มผมจะนำเรื่องราวของครูช่าง เพลงและนักร้องที่ครูใหญ่ให้โจทย์มา"
  พี่เพลง "พวกผมออกแบบผ่านการพยากรณ์อากาศ โลกร้อน ที่จะอาจส่งผลต่ออนาคตเชื่อมโยงไปถึงคำทำนายต่างๆ"
  วันอังคารและวันพุธพี่ๆออกแบบและทำคลิปวีดีโอ ครูและพี่ๆ DAR ความคืบหน้าของงานที่ทำเพื่อนำเสนอในวันพฤหัสบดี
  วันพฤหัสบดี พี่ๆ นำเสนอคลิปทั้งสองเรื่อง โดยทุกคนสนุกสนานและได้ความรู้จากเรื่องของเพื่อนหลังจากดูคลิปจบครูและพี่ๆ ทบทวน เพิ่มเติมสิ่งที่เพื่อนยังไม่เข้าใจหรือสงสัยจากคลิป
  หลังจากนั้นพี่ๆ ดูหนัง "The martian" ต่อเพื่อเรียนรู้การไปอยู่ดาวอังคาร และสรุปสิ่งมราได้เรียนรู้จากหนัง
  การบ้านวันนี้พี่ๆสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์เป็นการบ้านเนื่องจากวันศุกร์มีกิจกรรมเดินออกจากความคิด ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มรวมกับพี่มัธยม ทุกคนได้ฝึกความอดทน ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ

  ตอบลบ