เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week 10

เป้าหมายการเรียนรู้รายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจและร่วมเรียนรู้ได้Week
Input
Process
Output
Outcome
10
13 - 17
มี.ค.
60
โจทย์ : สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้

Key  Questions :
นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ   และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้ 
นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด :
Show and Share นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้น่าสนใจ
Brainstorm ระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
ห้องเรียน
อุปกรณ์และชิ้นงาน
วันจันทร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร?
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันนทนาแลกเปลี่ยนความแสดงความคิดเห็น
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
 - นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน แต่ละกลุ่มออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
วันอังคาร  (ชั่วโมง)
เชื่อม : นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง 
วันพฤหัสบดี (ชั่วโมง)
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้” นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?
เชื่อม : นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในครั้งนี้
ใช้ : นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
วันศุกร์  (ชั่วโมง)
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอด Quarter 1 
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
ออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
การเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองาน
การนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

ชิ้นงาน
 :
นิทรรศการจัดการเรียนรู้
เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่เรียนมาให้คนอื่นเข้าใจและร่วมเรียนรู้ได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต            
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
ทักษะการวางแผน
สามารถออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

คุณลักษณะ
สร้างสรรค์ความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

 1. ในสัปดาห์ที่ 10 เป็นสัปดาห์ของการออกแบบนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาตลอด Q4 นี้ให้พี่ๆ และน้องๆ ได้ชม โดยครูให้พี่ๆ ได้ออกแบบเอง
  พี่เพลง “เราน่าจะออกแบบนำเสนอในรูปแบบของละครครับ”
  พี่นัท “เอาแบบตลกและได้ความรู้ด้วยครับครู”
  พี่ปุณ “วางเรื่อง และตัวแสดงด้วยครับ”
  จากนั้นพี่ๆ ช่วยกันคิดเรื่อง และหาตัวละคร โดยทุกคนคิดว่าจับฉลากตัวละคร พี่ๆ ลงมือซ้อมกัน 1 รอบ ก่อนจะไปช่วยกันเก็บซุ้มต่างๆ ที่จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับพี่ม.3 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  และในวันอังคารครูและพี่ๆ ช่วยกันทำเกี๋ยวกุหลาบรับประทานและแบ่งปันให้กับพี่ ม.1 และคุณครูได้ชิม จากนั้นซ้อมการแสดงของตนเอง
  วันพุธพี่ๆ ไปให้กำลังใจในการเปิดบ้านของน้องอนุบาล และมาสรุปการเรียนรู้ของตนเองในช่วง 10.30 น. และช่วงบ้านปรนนิบัติสถานที่บ้านและรอบบ้านของตนเอง
  วันพฤหัสบดี ให้กำลังใจพี่ๆ ชั้นประถม 1-5 กลับมาสรุปองค์ความรู้ในสัปดาห์นี้ของตนเอง

  ตอบลบ